Traditional

塗次逢李氏兄弟感舊

禦溝西面朱門宅,記得當時好弟兄。
曉傍柳陰騎竹馬,夜隈燈影弄先生。
巡街趁蝶衣裳破,上屋探雛手腳輕。
今日相逢俱老大,憂家憂國盡公卿。

Simplified

涂次逢李氏兄弟感旧

御沟西面朱门宅,记得当时好弟兄。
晓傍柳阴骑竹马,夜隈灯影弄先生。
巡街趁蝶衣裳破,上屋探雏手脚轻。
今日相逢俱老大,忧家忧国尽公卿。

Pronunciation

tú cì féng lǐ shì xiōng dì gǎn jiù

yù gōu xī miàn zhū mén zhái , jì dé dāng shí hǎo dì xiōng 。
xiǎo bàng liǔ yīn qí zhú mǎ , yè wēi dēng yǐng nòng xiān shēng 。
xún jiē chèn dié yī cháng pò , shàng wū tàn chú shǒu jiǎo qīng 。
jīn rì xiāng féng jù lǎo dà , yōu jiā yōu guó jìn gōng qīng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.