Traditional

塗毒策禪師真贊

塗毒不自讚,留待三山老。
試問卿上人,讚好莫讚好。
海中忽起劫初風,北鬥柄折須彌倒。

Simplified

涂毒策禅师真赞

涂毒不自讚,留待三山老。
试问卿上人,讚好莫讚好。
海中忽起劫初风,北斗柄折须弥倒。

Pronunciation

tú dú cè chán shī zhēn zàn

tú dú bù zì zàn , liú dài sān shān lǎo 。
shì wèn qīng shàng rén , zàn hǎo mò zàn hǎo 。
hǎi zhōng hū qǐ jié chū fēng , běi dǒu bǐng zhē xū mí dǎo 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.