Traditional

涉溪

揮汗欲成雨,聚蚊真若雷。
山翁在何許,赤腳步溪來。

Simplified

涉溪

挥汗欲成雨,聚蚊真若雷。
山翁在何许,赤脚步溪来。

Pronunciation

shè xī

huī hàn yù chéng yǔ , jù wén zhēn ruò léi 。
shān wēng zài hé xǔ , chì jiǎo bù xī lái 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.