Traditional

涉白馬渡慨然有懷

我馬顧影嘶,忽涉白馬津。
雖非黃河上,撫事猶悲辛。
太行之下吹虜塵,燕南趙北空無人。
袁曹百戰相持處,犬羊堂堂自來去。

Simplified

涉白马渡慨然有怀

我马顾影嘶,忽涉白马津。
虽非黄河上,抚事犹悲辛。
太行之下吹虏尘,燕南赵北空无人。
袁曹百战相持处,犬羊堂堂自来去。

Pronunciation

shè bái mǎ dù kǎi rán yǒu huái

wǒ mǎ gù yǐng sī , hū shè bái mǎ jīn 。
suī fēi huáng hé shàng , fǔ shì yóu bēi xīn 。
tài xíng zhī xià chuī lǔ chén , yàn nán zhào běi kōng wú rén 。
yuán cáo bǎi zhàn xiāng chí chǔ , quǎn yáng táng táng zì lái qù 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.