Traditional

潤州南郭留別(一作郎士元詩)

縈回楓葉岸,留滯木蘭橈。
吳岫新經雨,江天正落潮。
故人勞見愛,行客自無聊。
君問前程事,孤雲入剡遙。

Simplified

润州南郭留别(一作郎士元诗)

萦回枫叶岸,留滞木兰桡。
吴岫新经雨,江天正落潮。
故人劳见爱,行客自无聊。
君问前程事,孤云入剡遥。

Pronunciation

rùn zhōu nán guō liú bié ( yī zuò láng shì yuán shī )

yíng huí fēng yè àn , liú zhì mù lán ráo 。
wú xiù xīn jīng yǔ , jiāng tiān zhèng luò cháo 。
gù rén láo jiàn ài , xíng kè zì wú liáo 。
jūn wèn qián chéng shì , gū yún rù yǎn yáo 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.