Traditional

澗中魚

海水桑田欲變時,風濤翻覆沸天池。
鯨吞蛟鬥波成血,深澗遊魚樂不知。

Simplified

涧中鱼

海水桑田欲变时,风涛翻覆沸天池。
鲸吞蛟斗波成血,深涧游鱼乐不知。

Pronunciation

jiàn zhōng yú

hǎi shuǐ sāng tián yù biàn shí , fēng tāo fān fù fèi tiān chí 。
jīng tūn jiāo dǒu bō chéng xuè , shēn jiàn yóu yú lè bù zhī 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.