Traditional

涪州

古壘西偏曉系舟,倚欄搔首思悠悠。
欲營丹竈竟無地,不見荔枝空遠遊。
官道近江多亂石,人家避水半危樓。
使君不用勤留客,瘴雨蠻雲我欲愁。

Simplified

涪州

古垒西偏晓系舟,倚栏搔首思悠悠。
欲营丹灶竟无地,不见荔枝空远游。
官道近江多乱石,人家避水半危楼。
使君不用勤留客,瘴雨蛮云我欲愁。

Pronunciation

fú zhōu

gǔ lěi xī piān xiǎo xì zhōu , yǐ lán sāo shǒu sī yōu yōu 。
yù yíng dān zào jìng wú dì , bù jiàn lì zhī kōng yuǎn yóu 。
guān dào jìn jiāng duō luàn shí , rén jiā bì shuǐ bàn wēi lóu 。
shǐ jūn bù yòng qín liú kè , zhàng yǔ mán yún wǒ yù chóu 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.