Traditional

深渡驛

旅泊青山夜,荒庭白露秋。
洞房懸月影,高枕聽江流。
猿響寒巖樹,螢飛古驛樓。
他鄉對搖落,並覺起離憂。

Simplified

深渡驿

旅泊青山夜,荒庭白露秋。
洞房悬月影,高枕听江流。
猿响寒岩树,萤飞古驿楼。
他乡对摇落,并觉起离忧。

Pronunciation

shēn dù yì

lǚ bó qīng shān yè , huāng tíng bái lù qiū 。
dòng fáng xuán yuè yǐng , gāo zhěn tīng jiāng liú 。
yuán xiǎng hán yán shù , yíng fēi gǔ yì lóu 。
tā xiāng duì yáo luò , bìng jué qǐ lí yōu 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.