Traditional

添字浣溪沙/山花子

取次勻妝粉有痕。
參差玉軟淡精神。
姑射重綃風卷亂,喜相迎。
蝶戲飛層雙翅重,清中富貴最多情。
全似壽陽當日事,點殘英。

Simplified

添字浣溪沙/山花子

取次匀妆粉有痕。
参差玉软淡精神。
姑射重绡风卷乱,喜相迎。
蝶戏飞层双翅重,清中富贵最多情。
全似寿阳当日事,点残英。

Pronunciation

tiān zì huàn xī shā / shān huā zǐ

qǔ cì yún zhuāng fěn yǒu hén 。
cān chà yù ruǎn dàn jīng shén 。
gū shè zhòng xiāo fēng juàn luàn , xǐ xiāng yíng 。
dié xì fēi céng shuāng chì zhòng , qīng zhōng fù guì zuì duō qíng 。
quán sì shòu yáng dāng rì shì , diǎn cán yīng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.