Traditional

清商怨

江頭日暮痛飲,乍雪晴猶凜。
山驛淒涼,燈昏人獨寢。
鴛機新寄斷錦,嘆往事,不堪重剩夢破南樓,綠雲堆一枕。

Simplified

清商怨

江头日暮痛饮,乍雪晴犹凛。
山驿凄凉,灯昏人独寝。
鸳机新寄断锦,叹往事,不堪重剩梦破南楼,绿云堆一枕。

Pronunciation

qīng shāng yuàn

jiāng tóu rì mù tòng yǐn , zhà xuě qíng yóu lǐn 。
shān yì qī liáng , dēng hūn rén dú qǐn 。
yuān jī xīn jì duàn jǐn , tàn wǎng shì , bù kān zhòng shèng mèng pò nán lóu , lǜ yún duī yī zhěn 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.