Traditional

清夜酌

秋陰士多感,雨息夜無塵。
清樽宜明月,復有平生人。

Simplified

清夜酌

秋阴士多感,雨息夜无尘。
清樽宜明月,复有平生人。

Pronunciation

qīng yè zhuó

qiū yīn shì duō gǎn , yǔ xī yè wú chén 。
qīng zūn yí míng yuè , fù yǒu píng shēng rén 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.