Traditional

清明日送韋侍禦貶虔州

寂寞清明日,蕭條司馬家。
留餳和冷粥,出火煮新茶。
欲別能無酒,相留亦有花。
南遷更何處?
此地已天涯。

Simplified

清明日送韦侍御贬虔州

寂寞清明日,萧条司马家。
留饧和冷粥,出火煮新茶。
欲别能无酒,相留亦有花。
南迁更何处?
此地已天涯。

Pronunciation

qīng míng rì sòng wéi shì yù biǎn qián zhōu

jì mò qīng míng rì , xiāo tiáo sī mǎ jiā 。
liú xíng hé lěng zhōu , chū huǒ zhǔ xīn chá 。
yù bié néng wú jiǔ , xiāng liú yì yǒu huā 。
nán qiān gēng hé chǔ ?
cǐ dì yǐ tiān yá 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.