Traditional

清明日青龍寺上方賦得多字

上方偏可適,季月況堪過。
遠近水聲至,東西山色多。
夕陽留徑草,新葉變庭柯。
已度清明節,春秋如客何。

Simplified

清明日青龙寺上方赋得多字

上方偏可适,季月况堪过。
远近水声至,东西山色多。
夕阳留径草,新叶变庭柯。
已度清明节,春秋如客何。

Pronunciation

qīng míng rì qīng lóng sì shàng fāng fù dé duō zì

shàng fāng piān kě shì , jì yuè kuàng kān guò 。
yuǎn jìn shuǐ shēng zhì , dōng xī shān sè duō 。
xī yáng liú jìng cǎo , xīn yè biàn tíng kē 。
yǐ dù qīng míng jié , chūn qiū rú kè hé 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.