Traditional

清遠江峽山寺

流落經荒處,逍遙此梵宮。
雲峰吐月白,石壁淡煙紅。
寶塔靈仙湧,懸龕造化功。
天香涵竹氣,虛唄引松風。
檐牖飛花入,廊房激水通。
猿鳴知谷靜,魚戲辨江空。
靜默將何貴,惟應心境同。

Simplified

清远江峡山寺

流落经荒处,逍遥此梵宫。
云峰吐月白,石壁淡烟红。
宝塔灵仙涌,悬龛造化功。
天香涵竹气,虚呗引松风。
檐牖飞花入,廊房激水通。
猿鸣知谷静,鱼戏辨江空。
静默将何贵,惟应心境同。

Pronunciation

qīng yuǎn jiāng xiá shān sì

liú luò jīng huāng chǔ , xiāo yáo cǐ fàn gōng 。
yún fēng tǔ yuè bái , shí bì dàn yān hóng 。
bǎo tǎ líng xiān yǒng , xuán kān zào huà gōng 。
tiān xiāng hán zhú qì , xū bei yǐn sōng fēng 。
yán yǒu fēi huā rù , láng fáng jī shuǐ tōng 。
yuán míng zhī gǔ jìng , yú xì biàn jiāng kōng 。
jìng mò jiāng hé guì , wéi yīng xīn jìng tóng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.