Traditional

漸老

今朝復明日,不覺年齒暮。
白發逐梳落,朱顏辭鏡去。
當春頗愁寂,對酒寡歡趣。
遇境多愴辛,逢人益敦故。
形質屬天地,推遷從不住。
所怪少年心,銷磨落何處?

Simplified

渐老

今朝复明日,不觉年齿暮。
白发逐梳落,朱颜辞镜去。
当春颇愁寂,对酒寡欢趣。
遇境多怆辛,逢人益敦故。
形质属天地,推迁从不住。
所怪少年心,销磨落何处?

Pronunciation

jiàn lǎo

jīn zhāo fù míng rì , bù jué nián chǐ mù 。
bái fā zhú shū luò , zhū yán cí jìng qù 。
dāng chūn pō chóu jì , duì jiǔ guǎ huān qù 。
yù jìng duō chuàng xīn , féng rén yì dūn gù 。
xíng zhì shǔ tiān dì , tuī qiān cóng bù zhù 。
suǒ guài shǎo nián xīn , xiāo mó luò hé chǔ ?

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.