Traditional

漁子溝寄趙員外裴補闕

欲逐淮潮上,暫停漁子溝。
相望知不見,終是屢回頭。

Simplified

渔子沟寄赵员外裴补阙

欲逐淮潮上,暂停渔子沟。
相望知不见,终是屡回头。

Pronunciation

yú zǐ gōu jì zhào yuán wài péi bǔ què

yù zhú huái cháo shàng , zàn tíng yú zǐ gōu 。
xiāng wàng zhī bù jiàn , zhōng shì lǚ huí tóu 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.