Traditional

漁家傲

塞下秋來風景異,衡陽雁去無留意。
四面邊聲連角起。
千嶂裏,長煙落日孤城閉。
濁酒一杯家萬裏,燕然未勒歸無計,羌管悠悠霜滿地。
人不寐,將軍白發征夫淚。

Simplified

渔家傲

塞下秋来风景异,衡阳雁去无留意。
四面边声连角起。
千嶂里,长烟落日孤城闭。
浊酒一杯家万里,燕然未勒归无计,羌管悠悠霜满地。
人不寐,将军白发征夫泪。

Pronunciation

yú jiā ào

sāi xià qiū lái fēng jǐng yì , héng yáng yàn qù wú liú yì 。
sì miàn biān shēng lián jiǎo qǐ 。
qiān zhàng lǐ , cháng yān luò rì gū chéng bì 。
zhuó jiǔ yī bēi jiā wàn lǐ , yàn rán wèi lè guī wú jì , qiāng guǎn yōu yōu shuāng mǎn dì 。
rén bù mèi , jiāng jūn bái fā zhēng fū lèi 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.