Traditional

漁家傲

十月小春梅蕊綻。
紅爐畫閣新妝遍。
錦帳美人貪睡暖。
羞起晚。
玉壺一夜冰澌滿。
樓上四垂簾不卷。
天寒山色偏宜遠。
風急雁行吹字斷。
紅日短。
江天雪意雲撩亂。

Simplified

渔家傲

十月小春梅蕊绽。
红炉画阁新妆遍。
锦帐美人贪睡暖。
羞起晚。
玉壶一夜冰澌满。
楼上四垂帘不卷。
天寒山色偏宜远。
风急雁行吹字断。
红日短。
江天雪意云撩乱。

Pronunciation

yú jiā ào

shí yuè xiǎo chūn méi ruǐ zhàn , hóng lú huà gé xīn zhuāng biàn , jǐn zhàng měi rén tān shuì nuǎn , xiū qǐ wǎn , yù hú yī yè bīng sī mǎn , lóu shàng sì chuí lián bù juàn , tiān hán shān sè piān yí yuǎn , fēng jí yàn xíng chuī zì duàn , hóng rì duǎn , jiāng tiān xuě yì yún liāo luàn ,

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.