Traditional

漁家傲

暖日遲遲花裊裊。
人將紅粉爭花好。
花不能言惟解笑。
金壺倒。
花開未老人年少。
車馬九門來擾擾。
行人莫羨長安道。
丹禁漏聲衢鼓報。
催昏曉。
長安城裏人先老。

Simplified

渔家傲

暖日迟迟花袅袅。
人将红粉争花好。
花不能言惟解笑。
金壶倒。
花开未老人年少。
车马九门来扰扰。
行人莫羡长安道。
丹禁漏声衢鼓报。
催昏晓。
长安城里人先老。

Pronunciation

yú jiā ào

nuǎn rì chí chí huā niǎo niǎo , rén jiāng hóng fěn zhēng huā hǎo , huā bù néng yán wéi jiě xiào , jīn hú dǎo , huā kāi wèi lǎo rén nián shǎo , chē mǎ jiǔ mén lái rǎo rǎo , xíng rén mò xiàn cháng ān dào , dān jīn lòu shēng qú gǔ bào , cuī hūn xiǎo , cháng ān chéng lǐ rén xiān lǎo ,

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.