Traditional

漁家傲

紅粉墻頭花幾樹。
落花片片和驚絮。
墻外有樓花有主。
尋花去。
隔墻遙見秋千侶。
綠索紅旗雙彩柱。
行人隻得偷回顧。
腸斷樓南金鎖戶。
天欲暮。
流鶯飛到秋千處。

Simplified

渔家傲

红粉墙头花几树。
落花片片和惊絮。
墙外有楼花有主。
寻花去。
隔墙遥见秋千侣。
绿索红旗双彩柱。
行人只得偷回顾。
肠断楼南金锁户。
天欲暮。
流莺飞到秋千处。

Pronunciation

yú jiā ào

hóng fěn qiáng tóu huā jī shù , luò huā piàn piàn hé jīng xù , qiáng wài yǒu lóu huā yǒu zhǔ , xún huā qù , gé qiáng yáo jiàn qiū qiān lǚ , lǜ suǒ hóng qí shuāng cǎi zhù , xíng rén zhī dé tōu huí gù , cháng duàn lóu nán jīn suǒ hù , tiān yù mù , liú yīng fēi dào qiū qiān chǔ ,

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.