Traditional

漁家傲

東望山陰何處是?
往來一萬三千裏。
寫得家書空滿紙!
流清淚,書回已是明年事。
寄語紅橋橋下水,扁舟何日尋兄弟?
行遍天涯真老亦!
愁無寐,鬢絲幾縷茶煙裏。

Simplified

渔家傲

东望山阴何处是?
往来一万三千里。
写得家书空满纸!
流清泪,书回已是明年事。
寄语红桥桥下水,扁舟何日寻兄弟?
行遍天涯真老亦!
愁无寐,鬓丝几缕茶烟里。

Pronunciation

yú jiā ào

dōng wàng shān yīn hé chǔ shì ?
wǎng lái yī wàn sān qiān lǐ 。
xiě dé jiā shū kōng mǎn zhǐ !
liú qīng lèi , shū huí yǐ shì míng nián shì 。
jì yǔ hóng qiáo qiáo xià shuǐ , biǎn zhōu hé rì xún xiōng dì ?
xíng biàn tiān yá zhēn lǎo yì !
chóu wú mèi , bìn sī jī lǚ chá yān lǐ 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.