Traditional

漁家傲

妾本錢塘蘇小妹。
芙蓉花共門相對。
昨日為逢青傘蓋。
慵不采。
今朝鬥覺雕零曬。
愁倚畫樓無計奈。
亂紅飄過秋塘外。
料得明年秋色在。
香可愛。
其如鏡裏花顏改。

Simplified

渔家傲

妾本钱塘苏小妹。
芙蓉花共门相对。
昨日为逢青伞盖。
慵不采。
今朝斗觉凋零晒。
愁倚画楼无计奈。
乱红飘过秋塘外。
料得明年秋色在。
香可爱。
其如镜里花颜改。

Pronunciation

yú jiā ào

qiè běn qián táng sū xiǎo mèi , fú róng huā gòng mén xiāng duì , zuó rì wéi féng qīng sǎn gài , yōng bù cǎi , jīn zhāo dǒu jué diāo líng shài , chóu yǐ huà lóu wú jì nài , luàn hóng piāo guò qiū táng wài , liào dé míng nián qiū sè zài , xiāng kě ài , qí rú jìng lǐ huā yán gǎi ,

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.