Traditional

漁家傲

花底忽聞敲兩槳。
逡巡女伴來尋訪。
酒盞旋將荷葉當。
蓮舟蕩。
時時盞裏生紅浪。
花氣酒香清廝釀。
花腮酒面紅相向。
醉倚綠陰眠一餉。
驚起望。
船頭閣在沙灘上。

Simplified

渔家傲

花底忽闻敲两桨。
逡巡女伴来寻访。
酒盏旋将荷叶当。
莲舟荡。
时时盏里生红浪。
花气酒香清厮酿。
花腮酒面红相向。
醉倚绿阴眠一饷。
惊起望。
船头阁在沙滩上。

Pronunciation

yú jiā ào

huā dǐ hū wén qiāo liǎng jiǎng , qūn xún nǚ bàn lái xún fǎng , jiǔ zhǎn xuán jiāng hé yè dāng , lián zhōu dàng , shí shí zhǎn lǐ shēng hóng làng , huā qì jiǔ xiāng qīng sī niàng , huā sāi jiǔ miàn hóng xiāng xiàng , zuì yǐ lǜ yīn mián yī xiǎng , jīng qǐ wàng , chuán tóu gé zài shā tān shàng ,

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.