Traditional

漁家傲

葉重如將青玉亞。
花輕疑是紅綃掛。
顏色清新香脫灑。
堪長價。
牡丹怎得稱王者。
雨筆露箋勻彩畫。
日爐風炭薰蘭麝。
天與多情絲一把。
誰廝惹。
千條萬縷縈心下。

Simplified

渔家傲

叶重如将青玉亚。
花轻疑是红绡挂。
颜色清新香脱洒。
堪长价。
牡丹怎得称王者。
雨笔露笺匀彩画。
日炉风炭薰兰麝。
天与多情丝一把。
谁厮惹。
千条万缕萦心下。

Pronunciation

yú jiā ào

yè zhòng rú jiāng qīng yù yà , huā qīng yí shì hóng xiāo guà , yán sè qīng xīn xiāng tuō sǎ , kān cháng jià , mǔ dān zěn dé chēng wáng zhě , yǔ bǐ lù jiān yún cǎi huà , rì lú fēng tàn xūn lán shè , tiān yǔ duō qíng sī yī bǎ , shuí sī rě , qiān tiáo wàn lǚ yíng xīn xià ,

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.