Traditional

漁家傲

粉蕊丹青描不得。
金針線線功難敵。
誰傍暗香輕采摘。
風淅淅。
船頭觸散雙鸂鶒。
夜雨染成天水碧。
朝陽借出胭脂色。
欲落又開人共惜。
秋氣逼。
盤中已見新荷的。

Simplified

渔家傲

粉蕊丹青描不得。
金针线线功难敌。
谁傍暗香轻采摘。
风淅淅。
船头触散双鸂鶒。
夜雨染成天水碧。
朝阳借出胭脂色。
欲落又开人共惜。
秋气逼。
盘中已见新荷的。

Pronunciation

yú jiā ào

fěn ruǐ dān qīng miáo bù dé , jīn zhēn xiàn xiàn gōng nán dí , shuí bàng àn xiāng qīng cǎi zhāi , fēng xī xī , chuán tóu chù sàn shuāng xī chì , yè yǔ rǎn chéng tiān shuǐ bì , zhāo yáng jiè chū yān zhī sè , yù luò yòu kāi rén gòng xī , qiū qì bī , pán zhōng yǐ jiàn xīn hé dí ,

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.