Traditional

漁家傲

幽鷺謾來窺品格。
雙魚豈解傳消息。
綠柄嫩香頻采摘。
心似織。
條條不斷誰牽役。
珠淚暗和清露滴。
羅衣染盡秋江色。
對面不言情脈脈。
煙水隔。
無人說似長相憶。

Simplified

渔家傲

幽鹭谩来窥品格。
双鱼岂解传消息。
绿柄嫩香频采摘。
心似织。
条条不断谁牵役。
珠泪暗和清露滴。
罗衣染尽秋江色。
对面不言情脉脉。
烟水隔。
无人说似长相忆。

Pronunciation

yú jiā ào

yōu lù mán lái kuī pǐn gé , shuāng yú qǐ jiě chuán xiāo xī , lǜ bǐng nèn xiāng pín cǎi zhāi , xīn sì zhī , tiáo tiáo bù duàn shuí qiān yì , zhū lèi àn hé qīng lù dī , luó yī rǎn jìn qiū jiāng sè , duì miàn bù yán qíng mài mài , yān shuǐ gé , wú rén shuō sì cháng xiāng yì ,

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.