Traditional

漁家傲

喜鵲填河仙浪淺。
雲軿早在星橋畔。
街鼓黃昏霞尾暗。
炎光斂。
金鉤側倒天西面。
一別經年今始見。
新歡往恨知何限。
天上佳期貪眷戀。
良宵短。
人間不合催銀箭。

Simplified

渔家傲

喜鹊填河仙浪浅。
云軿早在星桥畔。
街鼓黄昏霞尾暗。
炎光敛。
金钩侧倒天西面。
一别经年今始见。
新欢往恨知何限。
天上佳期贪眷恋。
良宵短。
人间不合催银箭。

Pronunciation

yú jiā ào

xǐ què tián hé xiān làng qiǎn , yún píng zǎo zài xīng qiáo pàn , jiē gǔ huáng hūn xiá wěi àn , yán guāng liǎn , jīn gōu cè dǎo tiān xī miàn , yī bié jīng nián jīn shǐ jiàn , xīn huān wǎng hèn zhī hé xiàn , tiān shàng jiā qī tān juàn liàn , liáng xiāo duǎn , rén jiān bù hé cuī yín jiàn ,

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.