Traditional

漁家傲

乞巧樓頭雲幔卷。
浮花催洗嚴妝面。
花上蛛絲尋得遍。
顰笑淺。
雙眸望月牽紅線。
奕奕天河光不斷。
有人正在長生殿。
暗付金釵清夜半。
千秋願。
年年此會長相見。

Simplified

渔家傲

乞巧楼头云幔卷。
浮花催洗严妆面。
花上蛛丝寻得遍。
颦笑浅。
双眸望月牵红线。
奕奕天河光不断。
有人正在长生殿。
暗付金钗清夜半。
千秋愿。
年年此会长相见。

Pronunciation

yú jiā ào

qǐ qiǎo lóu tóu yún màn juàn , fú huā cuī xǐ yán zhuāng miàn , huā shàng zhū sī xún dé biàn , pín xiào qiǎn , shuāng móu wàng yuè qiān hóng xiàn , yì yì tiān hé guāng bù duàn , yǒu rén zhèng zài cháng shēng diàn , àn fù jīn chāi qīng yè bàn , qiān qiū yuàn , nián nián cǐ huì cháng xiāng jiàn ,

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.