Traditional

漁家傲

別恨長長歡計短。
疏鍾促漏真堪怨。
此會此情都未半。
星初轉。
鸞琴鳳樂匆匆卷。
河鼓無言西北盼。
香蛾有恨東南遠。
脈脈橫波珠淚滿。
歸心亂。
離腸便逐星橋斷。

Simplified

渔家傲

别恨长长欢计短。
疏锺促漏真堪怨。
此会此情都未半。
星初转。
鸾琴凤乐匆匆卷。
河鼓无言西北盼。
香蛾有恨东南远。
脉脉横波珠泪满。
归心乱。
离肠便逐星桥断。

Pronunciation

yú jiā ào

bié hèn cháng cháng huān jì duǎn , shū zhōng cù lòu zhēn kān yuàn , cǐ huì cǐ qíng dū wèi bàn , xīng chū zhuǎn , luán qín fèng lè cōng cōng juàn , hé gǔ wú yán xī běi pàn , xiāng é yǒu hèn dōng nán yuǎn , mài mài héng bō zhū lèi mǎn , guī xīn luàn , lí cháng biàn zhú xīng qiáo duàn ,

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.