Traditional

漁家傲

九日歡遊何處好。
黃花萬蕊雕闌繞。
通體清香無俗調。
天氣好。
煙滋露結功多少。
日腳清寒高下照。
寶釘密綴圓斜小。
落葉西園風裊裊。
催秋老。
叢邊莫厭金尊倒。

Simplified

渔家傲

九日欢游何处好。
黄花万蕊雕阑绕。
通体清香无俗调。
天气好。
烟滋露结功多少。
日脚清寒高下照。
宝钉密缀圆斜小。
落叶西园风袅袅。
催秋老。
丛边莫厌金尊倒。

Pronunciation

yú jiā ào

jiǔ rì huān yóu hé chǔ hǎo , huáng huā wàn ruǐ diāo lán rào , tōng tǐ qīng xiāng wú sú diào , tiān qì hǎo , yān zī lù jié gōng duō shǎo , rì jiǎo qīng hán gāo xià zhào , bǎo dīng mì zhuì yuán xié xiǎo , luò yè xī yuán fēng niǎo niǎo , cuī qiū lǎo , cóng biān mò yàn jīn zūn dǎo ,

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.