Traditional

漁家傲

青女霜前催得綻。
金鈿亂散枝頭遍。
落帽臺高開雅宴。
芳尊滿。
挼花吹在流霞面。
桃李三春雖可羨。
鶯來蝶去芳心亂。
爭似仙潭秋水岸。
香不斷。
年年自作茱萸伴。

Simplified

渔家傲

青女霜前催得绽。
金钿乱散枝头遍。
落帽台高开雅宴。
芳尊满。
挼花吹在流霞面。
桃李三春虽可羡。
莺来蝶去芳心乱。
争似仙潭秋水岸。
香不断。
年年自作茱萸伴。

Pronunciation

yú jiā ào

qīng nǚ shuāng qián cuī dé zhàn , jīn diàn luàn sàn zhī tóu biàn , luò mào tái gāo kāi yǎ yàn , fāng zūn mǎn , nuó huā chuī zài liú xiá miàn , táo lǐ sān chūn suī kě xiàn , yīng lái dié qù fāng xīn luàn , zhēng sì xiān tán qiū shuǐ àn , xiāng bù duàn , nián nián zì zuò zhū yú bàn ,

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.