Traditional

漁家傲

露裛嬌黃風擺翠。
人間晚秀非無意。
仙格淡妝天與麗。
誰可比。
女真裝束真相似。
筵上佳人牽翠袂。
纖纖玉手挼新蕊。
美酒一杯花影膩。
邀客醉。
紅瓊共作熏熏媚。

Simplified

渔家傲

露裛娇黄风摆翠。
人间晚秀非无意。
仙格淡妆天与丽。
谁可比。
女真装束真相似。
筵上佳人牵翠袂。
纤纤玉手挼新蕊。
美酒一杯花影腻。
邀客醉。
红琼共作熏熏媚。

Pronunciation

yú jiā ào

lù yì jiāo huáng fēng bǎi cuì , rén jiān wǎn xiù fēi wú yì , xiān gé dàn zhuāng tiān yǔ lì , shuí kě bǐ , nǚ zhēn zhuāng shù zhēn xiāng sì , yán shàng jiā rén qiān cuì mèi , xiān xiān yù shǒu nuó xīn ruǐ , měi jiǔ yī bēi huā yǐng nì , yāo kè zuì , hóng qióng gòng zuò xūn xūn mèi ,

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.