Traditional

漁家傲

至道不遙隻在邇。
毫厘差失如千裏。
道是難求元卻易。
如相契。
一超直入如來地。
水火交時為既濟。
三屍六賊都回避。
隻此長生仍久視。
身口意。
化成一點沖和氣。

Simplified

渔家傲

至道不遥只在迩。
毫厘差失如千里。
道是难求元却易。
如相契。
一超直入如来地。
水火交时为既济。
三尸六贼都回避。
只此长生仍久视。
身口意。
化成一点冲和气。

Pronunciation

yú jiā ào

zhì dào bù yáo zhī zài ěr , háo lí chà shī rú qiān lǐ , dào shì nán qiú yuán què yì , rú xiāng qì , yī chāo zhí rù rú lái dì , shuǐ huǒ jiāo shí wéi jì jì , sān shī liù zéi dū huí bì , zhī cǐ cháng shēng réng jiǔ shì , shēn kǒu yì , huà chéng yī diǎn chōng hé qì ,

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.