Traditional

漁家傲

神是氣兮氣是命。
神不外馳心自定。
幸有崔公入藥鏡。
如究竟。
全真固蒂歸根靜。
主客內明方外應。
靈臺粲發天光瑩。
兩個壺中一片景。
急修省。
莫待臨渴去掘井。

Simplified

渔家傲

神是气兮气是命。
神不外驰心自定。
幸有崔公入药镜。
如究竟。
全真固蒂归根静。
主客内明方外应。
灵台粲发天光莹。
两个壶中一片景。
急修省。
莫待临渴去掘井。

Pronunciation

yú jiā ào

shén shì qì xī qì shì mìng , shén bù wài chí xīn zì dìng , xìng yǒu cuī gōng rù yào jìng , rú jiū jìng , quán zhēn gù dì guī gēn jìng , zhǔ kè nèi míng fāng wài yīng , líng tái càn fā tiān guāng yíng , liǎng gè hú zhōng yī piàn jǐng , jí xiū shěng , mò dài lín kě qù jué jǐng ,

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.