Traditional

漁家傲

精養靈根神守氣。
天然子母何曾離。
晝夜六時長在意。
三田內。
溫溫天地中和水。
十二樓前白雪膩。
九宮臺畔黃芽遂。
日月山頭朝上帝。
神光起。
騰身直上煙霄外。

Simplified

渔家傲

精养灵根神守气。
天然子母何曾离。
昼夜六时长在意。
三田内。
温温天地中和水。
十二楼前白雪腻。
九宫台畔黄芽遂。
日月山头朝上帝。
神光起。
腾身直上烟霄外。

Pronunciation

yú jiā ào

jīng yǎng líng gēn shén shǒu qì , tiān rán zǐ mǔ hé zēng lí , zhòu yè liù shí cháng zài yì , sān tián nèi , wēn wēn tiān dì zhōng hé shuǐ , shí èr lóu qián bái xuě nì , jiǔ gōng tái pàn huáng yá suì , rì yuè shān tóu zhāo shàng dì , shén guāng qǐ , téng shēn zhí shàng yān xiāo wài ,

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.