Traditional

漁家傲

我有光珠無買價。
光明常照芝田下。
更無之乎並者也。
知音寡。
世間誰是能行者。
一萬精光神守舍。
四百四病都齋罷。
透出火龍歸造化。
回仙駕。
更無一點塵隨馬。

Simplified

渔家傲

我有光珠无买价。
光明常照芝田下。
更无之乎并者也。
知音寡。
世间谁是能行者。
一万精光神守舍。
四百四病都斋罢。
透出火龙归造化。
回仙驾。
更无一点尘随马。

Pronunciation

yú jiā ào

wǒ yǒu guāng zhū wú mǎi jià , guāng míng cháng zhào zhī tián xià , gēng wú zhī hū bìng zhě yě , zhī yīn guǎ , shì jiān shuí shì néng xíng zhě , yī wàn jīng guāng shén shǒu shè , sì bǎi sì bìng dū zhāi bà , tòu chū huǒ lóng guī zào huà , huí xiān jià , gēng wú yī diǎn chén suí mǎ ,

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.