Traditional

漁家傲

三月清明天婉娩。
晴川祓禊歸來晚。
況是踏青來處遠。
猶不倦。
秋千別閉深庭院。
更值牡丹開欲遍。
酴醿壓架清香散。
花底一尊誰解勸。
增眷戀。
東風回晚無情絆。

Simplified

渔家傲

三月清明天婉娩。
晴川祓禊归来晚。
况是踏青来处远。
犹不倦。
秋千别闭深庭院。
更值牡丹开欲遍。
酴醿压架清香散。
花底一尊谁解劝。
增眷恋。
东风回晚无情绊。

Pronunciation

yú jiā ào

sān yuè qīng míng tiān wǎn miǎn , qíng chuān fú xì guī lái wǎn , kuàng shì tà qīng lái chǔ yuǎn , yóu bù juàn , qiū qiān bié bì shēn tíng yuàn , gēng zhí mǔ dān kāi yù biàn , tú mí yā jià qīng xiāng sàn , huā dǐ yī zūn shuí jiě quàn , zēng juàn liàn , dōng fēng huí wǎn wú qíng bàn ,

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.