Traditional

漁家傲

五月榴花妖艷烘。
綠楊帶雨垂垂重。
五色新絲纏角粽。
金盤送。
生綃畫扇盤雙鳳。
正是浴蘭時節動。
菖蒲酒美清尊共。
葉裏黃驪時一弄。
猶松。
等閑驚破紗窗夢。

Simplified

渔家傲

五月榴花妖艳烘。
绿杨带雨垂垂重。
五色新丝缠角粽。
金盘送。
生绡画扇盘双凤。
正是浴兰时节动。
菖蒲酒美清尊共。
叶里黄骊时一弄。
犹松。
等闲惊破纱窗梦。

Pronunciation

yú jiā ào

wǔ yuè liú huā yāo yàn hōng , lǜ yáng dài yǔ chuí chuí zhòng , wǔ sè xīn sī chán jiǎo zòng , jīn pán sòng , shēng xiāo huà shàn pán shuāng fèng , zhèng shì yù lán shí jié dòng , chāng pú jiǔ měi qīng zūn gòng , yè lǐ huáng lí shí yī nòng , yóu , děng xián jīng pò shā chuāng mèng ,

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.