Traditional

漁家傲

六月炎天時霎雨。
行雲湧出奇峰露。
沼上嫩蓮腰束素。
風兼露。
梁王宮闋無煩暑。
畏日亭亭殘蕙炷。
傍簾乳燕雙飛去。
碧碗敲冰傾玉處。
朝與暮。
故人風快涼輕度。

Simplified

渔家傲

六月炎天时霎雨。
行云涌出奇峰露。
沼上嫩莲腰束素。
风兼露。
梁王宫阕无烦暑。
畏日亭亭残蕙炷。
傍帘乳燕双飞去。
碧碗敲冰倾玉处。
朝与暮。
故人风快凉轻度。

Pronunciation

yú jiā ào

liù yuè yán tiān shí shà yǔ , xíng yún yǒng chū qí fēng lù , zhǎo shàng nèn lián yāo shù sù , fēng jiān lù , liáng wáng gōng què wú fán shǔ , wèi rì tíng tíng cán huì zhù , bàng lián rǔ yàn shuāng fēi qù , bì wǎn qiāo bīng qīng yù chǔ , zhāo yǔ mù , gù rén fēng kuài liáng qīng dù ,

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.