Traditional

漁家傲

八月秋高風歷亂。
衰蘭敗芷紅蓮岸。
皓月十分光正滿。
清光畔。
年年常願瓊筵看。
社近愁看歸去燕。
江天空闊雲容漫。
宋玉當時情不淺。
成幽怨。
鄉關千裏危腸斷。

Simplified

渔家傲

八月秋高风历乱。
衰兰败芷红莲岸。
皓月十分光正满。
清光畔。
年年常愿琼筵看。
社近愁看归去燕。
江天空阔云容漫。
宋玉当时情不浅。
成幽怨。
乡关千里危肠断。

Pronunciation

yú jiā ào

bā yuè qiū gāo fēng lì luàn , shuāi lán bài zhǐ hóng lián àn , hào yuè shí fēn guāng zhèng mǎn , qīng guāng pàn , nián nián cháng yuàn qióng yán kàn , shè jìn chóu kàn guī qù yàn , jiāng tiān kōng kuò yún róng màn , sòng yù dāng shí qíng bù qiǎn , chéng yōu yuàn , xiāng guān qiān lǐ wēi cháng duàn ,

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.