Traditional

漁家傲

九月霜秋秋已盡。
烘林敗葉紅相映。
惟有東籬黃菊盛。
遺金粉。
人家簾幕重陽近。
曉日陰陰晴未定。
授衣時節輕寒嫩。
新雁一聲風又勁。
雲欲凝。
雁來應有吾鄉信。

Simplified

渔家傲

九月霜秋秋已尽。
烘林败叶红相映。
惟有东篱黄菊盛。
遗金粉。
人家帘幕重阳近。
晓日阴阴晴未定。
授衣时节轻寒嫩。
新雁一声风又劲。
云欲凝。
雁来应有吾乡信。

Pronunciation

yú jiā ào

jiǔ yuè shuāng qiū qiū yǐ jìn , hōng lín bài yè hóng xiāng yìng , wéi yǒu dōng lí huáng jú shèng , yí jīn fěn , rén jiā lián mù zhòng yáng jìn , xiǎo rì yīn yīn qíng wèi dìng , shòu yī shí jié qīng hán nèn , xīn yàn yī shēng fēng yòu jìn , yún yù níng , yàn lái yīng yǒu wú xiāng xìn ,

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.