Traditional

漁家傲

十一月新陽排壽宴。
黃鍾應管添宮線。
獵獵寒威雲不卷。
風頭轉。
時看雪霰吹人面。
南至迎長知漏箭。
書雲紀候冰生妍。
臘近探春春尚遠。
閑庭院。
梅花落盡千千片。

Simplified

渔家傲

十一月新阳排寿宴。
黄锺应管添宫线。
猎猎寒威云不卷。
风头转。
时看雪霰吹人面。
南至迎长知漏箭。
书云纪候冰生妍。
腊近探春春尚远。
闲庭院。
梅花落尽千千片。

Pronunciation

yú jiā ào

shí yī yuè xīn yáng pái shòu yàn , huáng zhōng yīng guǎn tiān gōng xiàn , liè liè hán wēi yún bù juàn , fēng tóu zhuǎn , shí kàn xuě xiàn chuī rén miàn , nán zhì yíng cháng zhī lòu jiàn , shū yún jì hòu bīng shēng yán , xī jìn tàn chūn chūn shàng yuǎn , xián tíng yuàn , méi huā luò jìn qiān qiān piàn ,

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.