Traditional

漁家傲

十二月嚴凝天地閉。
莫嫌臺榭無花卉。
惟有酒能欺雪意。
增豪氣。
直教耳熱笙歌沸。
隴上雕鞍惟數騎。
獵圍半合新霜裏。
霜重鼓聲寒不起。
千人指。
馬前一雁寒空墜。

Simplified

渔家傲

十二月严凝天地闭。
莫嫌台榭无花卉。
惟有酒能欺雪意。
增豪气。
直教耳热笙歌沸。
陇上雕鞍惟数骑。
猎围半合新霜里。
霜重鼓声寒不起。
千人指。
马前一雁寒空坠。

Pronunciation

yú jiā ào

shí èr yuè yán níng tiān dì bì , mò xián tái xiè wú huā huì , wéi yǒu jiǔ néng qī xuě yì , zēng háo qì , zhí jiào ěr rè shēng gē fèi , lǒng shàng diāo ān wéi shù qí , liè wéi bàn hé xīn shuāng lǐ , shuāng zhòng gǔ shēng hán bù qǐ , qiān rén zhǐ , mǎ qián yī yàn hán kōng zhuì ,

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.