Traditional

漁家傲

正月新陽生翠琯。
花苞柳線春猶淺。
簾幕千重方半卷。
池冰泮。
東風吹水琉璃軟。
漸好憑闌醒醉眼。
隴梅暗落芳英斷。
初日已知長一線。
清宵短。
夢魂怎奈珠宮遠。

Simplified

渔家傲

正月新阳生翠琯。
花苞柳线春犹浅。
帘幕千重方半卷。
池冰泮。
东风吹水琉璃软。
渐好凭阑醒醉眼。
陇梅暗落芳英断。
初日已知长一线。
清宵短。
梦魂怎奈珠宫远。

Pronunciation

yú jiā ào

zhèng yuè xīn yáng shēng cuì guǎn , huā bāo liǔ xiàn chūn yóu qiǎn , lián mù qiān zhòng fāng bàn juàn , chí bīng pàn , dōng fēng chuī shuǐ liú lí ruǎn , jiàn hǎo píng lán xǐng zuì yǎn , lǒng méi àn luò fāng yīng duàn , chū rì yǐ zhī cháng yī xiàn , qīng xiāo duǎn , mèng hún zěn nài zhū gōng yuǎn ,

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.