Traditional

漁家傲

三月芳菲看欲暮。
胭脂淚灑梨花雨。
寶馬繡軒南陌路。
笙歌舉。
踏青鬥草人無數。
強欲留春春不住。
東皇肯信韶容故。
安得此身如柳絮。
隨風去。
穿簾透幕尋朱戶。

Simplified

渔家傲

三月芳菲看欲暮。
胭脂泪洒梨花雨。
宝马绣轩南陌路。
笙歌举。
踏青斗草人无数。
强欲留春春不住。
东皇肯信韶容故。
安得此身如柳絮。
随风去。
穿帘透幕寻朱户。

Pronunciation

yú jiā ào

sān yuè fāng fēi kàn yù mù , yān zhī lèi sǎ lí huā yǔ , bǎo mǎ xiù xuān nán mò lù , shēng gē jǔ , tà qīng dǒu cǎo rén wú shù , qiáng yù liú chūn chūn bù zhù , dōng huáng kěn xìn sháo róng gù , ān dé cǐ shēn rú liǔ xù , suí fēng qù , chuān lián tòu mù xún zhū hù ,

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.