Traditional

漁家傲

五月薰風才一信。
初荷出水清香嫩。
乳燕學飛簾額峻。
誰借問。
東鄰期約嘗佳醞。
漏短日長人乍困。
裙腰減盡柔肌損。
一撮眉尖千疊恨。
慵整頓。
黃梅雨細多閑悶。

Simplified

渔家傲

五月薰风才一信。
初荷出水清香嫩。
乳燕学飞帘额峻。
谁借问。
东邻期约尝佳酝。
漏短日长人乍困。
裙腰减尽柔肌损。
一撮眉尖千叠恨。
慵整顿。
黄梅雨细多闲闷。

Pronunciation

yú jiā ào

wǔ yuè xūn fēng cái yī xìn , chū hé chū shuǐ qīng xiāng nèn , rǔ yàn xué fēi lián é jùn , shuí jiè wèn , dōng lín qī yuē cháng jiā yùn , lòu duǎn rì cháng rén zhà kùn , qún yāo jiǎn jìn róu jī sǔn , yī cuō méi jiān qiān dié hèn , yōng zhěng dùn , huáng méi yǔ xì duō xián mèn ,

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.