Traditional

漁家傲

八月微涼生枕簟。
金盤露洗秋光淡。
池上月華開寶鑒。
波瀲灩。
故人千裏應憑檻。
蟬樹無情風苒苒。
燕歸碧海珠簾揜。
沈臂冒霜潘鬢減。
愁黯黯。
年年此夕多悲感。

Simplified

渔家傲

八月微凉生枕簟。
金盘露洗秋光淡。
池上月华开宝鉴。
波潋滟。
故人千里应凭槛。
蝉树无情风苒苒。
燕归碧海珠帘揜。
沈臂冒霜潘鬓减。
愁黯黯。
年年此夕多悲感。

Pronunciation

yú jiā ào

bā yuè wēi liáng shēng zhěn diàn , jīn pán lù xǐ qiū guāng dàn , chí shàng yuè huá kāi bǎo jiàn , bō liàn yàn , gù rén qiān lǐ yīng píng jiàn , chán shù wú qíng fēng rǎn rǎn , yàn guī bì hǎi zhū lián yǎn , shěn bì mào shuāng pān bìn jiǎn , chóu àn àn , nián nián cǐ xī duō bēi gǎn ,

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.