Traditional

漁家傲

九月重陽還又到。
東籬菊放金錢小。
月下風前愁不少。
誰語笑。
吳娘搗練腰肢裊。
槁葉半軒慵更掃。
憑闌豈是閑臨眺。
欲向南雲新雁道。
休草草。
來時覓取伊消耗。

Simplified

渔家傲

九月重阳还又到。
东篱菊放金钱小。
月下风前愁不少。
谁语笑。
吴娘捣练腰肢袅。
槁叶半轩慵更扫。
凭阑岂是闲临眺。
欲向南云新雁道。
休草草。
来时觅取伊消耗。

Pronunciation

yú jiā ào

jiǔ yuè zhòng yáng huán yòu dào , dōng lí jú fàng jīn qián xiǎo , yuè xià fēng qián chóu bù shǎo , shuí yǔ xiào , wú niáng dǎo liàn yāo zhī niǎo , gǎo yè bàn xuān yōng gēng sǎo , píng lán qǐ shì xián lín tiào , yù xiàng nán yún xīn yàn dào , xiū cǎo cǎo , lái shí mì qǔ yī xiāo hào ,

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.