Traditional

漁家傲

律應黃鍾寒氣苦。
冰生玉水雲如絮。
千裏鄉關空倚慕。
無尺素。
雙魚不食南鴻渡。
把酒遣愁愁已去。
風吹酒力愁還聚。
卻憶獸爐追舊處。
頭懶舉。
爐灰剔盡痕無數。

Simplified

渔家傲

律应黄锺寒气苦。
冰生玉水云如絮。
千里乡关空倚慕。
无尺素。
双鱼不食南鸿渡。
把酒遣愁愁已去。
风吹酒力愁还聚。
却忆兽炉追旧处。
头懒举。
炉灰剔尽痕无数。

Pronunciation

yú jiā ào

lǜ yīng huáng zhōng hán qì kǔ , bīng shēng yù shuǐ yún rú xù , qiān lǐ xiāng guān kōng yǐ mù , wú chǐ sù , shuāng yú bù shí nán hóng dù , bǎ jiǔ qiǎn chóu chóu yǐ qù , fēng chuī jiǔ lì chóu huán jù , què yì shòu lú zhuī jiù chǔ , tóu lǎn jǔ , lú huī tī jìn hén wú shù ,

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.