Traditional

漁家傲

臘月年光如激浪。
凍雲欲折寒根向。
謝女雪詩真絕唱。
無比況。
長堤柳絮飛來往。
便好開尊誇酒量。
酒闌莫遣笙歌放。
此去青春都一餉。
休悵望。
瑤林即日堪尋訪。

Simplified

渔家傲

腊月年光如激浪。
冻云欲折寒根向。
谢女雪诗真绝唱。
无比况。
长堤柳絮飞来往。
便好开尊夸酒量。
酒阑莫遣笙歌放。
此去青春都一饷。
休怅望。
瑶林即日堪寻访。

Pronunciation

yú jiā ào

xī yuè nián guāng rú jī làng , dòng yún yù zhē hán gēn xiàng , xiè nǚ xuě shī zhēn jué chàng , wú bǐ kuàng , cháng dī liǔ xù fēi lái wǎng , biàn hǎo kāi zūn kuā jiǔ liáng , jiǔ lán mò qiǎn shēng gē fàng , cǐ qù qīng chūn dū yī xiǎng , xiū chàng wàng , yáo lín jí rì kān xún fǎng ,

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.